Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Lisensjakt på ulv.

Lisensfelling på ulv starter 1. oktober - nærmere bestemmelser.

TORSDAG 29.09 2016.09.29

Det kan felles to ulver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2016/2017. Fellingsperioden varer fra 1. oktober 2016 til og med 31. mars 2017. Her følger nærmere bestemmelser for lisensfellingen.

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt at det kan felles inntil to ulver i regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) under lisensfelling i 2016/2017. Vedtaket og saksgrunnlaget kan lastes ned i kolonnen til høyre og nemndas vedtaksbrev ligger i Miljøvedtaksregisteret

Vedtaket innebærer:

Totalkvote:               2 dyr

Fellingsperiode:       1. oktober 2016 til og med 31. mars 2017.

Lisensfellingsperioden avsluttes tidligere ved fylt kvote.

Kvoten gjelder felles for hele rovviltregion 2 med fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Rovviltnemnda kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote og fellingsområdeavgrensning dersom nye opplysninger tilsier det. Eventuell skadefelling og irregulær avgang etter at vedtaket ble gjort belastes kvoten.

For å delta i lisensfelling kreves personlig lisens. Dette fås ved registrering i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16. 

Øvrige krav til lisensjeger:

  • Lisensen skal medbringes under fellingsforsøket. 
  • Jeger må ha bestått skytterprøven for gjeldende jaktår. 
  • Jeger plikter å holde seg løpende oppdatert om det er ulv igjen på kvoten. Dette gjøres ved å ringe automatisk telefonsvarer 32 26 67 00 (Fylkesmannen i Buskerud). 
  • De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon). 
  • Lisensfelling på ulv krever grunneiers tillatelse. 
  • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.