Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Ny dyrehelseforskrift

Ny dyrehelseforskrift er gjeldande frå 1.juli 2018.

 

 

 

Mye fra den gamle forskriften videreføres, men en del er nytt.

Viktige endringer:

  • Det innføres karenstid for flytting av storfe, svin og lamadyr
  • Et større ansvar for forebyggende helsearbeid blir lagt til dyreholder. Viktige stikkord her er skriftlig smittevernplan, særskilte hygienekrav i næringsretta dyrehold og kompetansekrav.
  • Forbud mot flytting av hunndyr av sau videreføres og utvides til å også gjelde hunndyr av geit. Forbud mot flytting av småfe over fylkesgrenser oppheves og det blir laget større regioner (landet inndeles i fire småferegioner) som vil bidra til at det nå blir lettere å flytte hanndyr av småfe. Det åpnes også for livdyrsamarbeid på småfe (maks 4 dyreholdere, dyreholdere må bo innen samme fylke og det er ikke tillatt å delta i mer enn ett livdyrsamarbeid)
  • Det innføres krav om kompetanse til dyreeiere i næringsretta dyrehold (gjeldende fra 01.01.2020).

 Les mer:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-04-26-752


 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as