Statens tilbud i jordbruksoppgjøret - gjennomslag for 2 millioner mer til verdensarven

Både Vega Bonde- og Småbrukarlag og Nordland Bonde- og Småbrukarlag har i en årrekke krevd økning i midlene til Vegaøyan verdensarv. "Nå er denne innsatsen kronet med hell", uttaler styremedlem i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Per-Anton Nesjan.   

I statens tilbud i jordbruksforhandlingene foreslår staten å øke bevilgningene over jordbruksavtalen med 2 millioner til verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap og 2 millioner til utvalgte kulturlandskap.

I tilbudet slås det fast at aktiv landbruksdrift er nødvendig for å ivareta kulturlandskapsverdiene i begge satsingene. «Verdensarvsatsingen skal styrke jordbruket i to verdensarvområder på UNESCOs liste. Midlene går til å sikre fortsatt drift og skjøtsel i områdene. Organisering og ansvarsforhold når det gjelder forvaltningen i hvert enkelt verdensarvområde, bestemmes i stor grad lokalt. Verdensarvmidlene over jordbruksavtalen har vist seg å være viktige for grunneierne for å sikre at arealer holdes i hevd og blir beitet», heter det i tilbudet.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvsatsningen Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan er begge basert på midler fra både jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementets budsjett. Over Klima- og miljødepartementets budsjett ble bevilgningen økt med 12,5 mill. kroner for 2017. Det er god måloppnåelse og erfaring med disse helhetlige områdesatsingene.

"Formuleringene i teksten fra staten er som klippet ut av våre innspill i saken. Det kan ikke poengteres nok hvor viktig tiltakene for å sikre beiting i verdensarvområdet er for å sikre verdensarvverdiene", avslutter Nesjan.

Her følger hele teksten:

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvsatsingen Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvsatsingen Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan er sektorovergripende satsinger, som skal ivareta verdifulle jordbrukslandskap i Norge. Aktiv landbruksdrift er nødvendig for å ivareta kulturlandskapsverdiene i begge satsingene. Ny forskrift for ordningene ble iverksatt i 2017. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket består av 22 områder som er et representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap over hele landet. Satsingen går til tiltak for å ta vare på variasjonen i jordbrukets kulturlandskap med store verdier knyttet til biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren. Fylkesmannen er tilskuddsforvalter. Stortinget har bedt om at ordningen vurderes med sikte på utvidelse av antall områder fram til 2020. Arbeidet er igangsatt, og i 2017 arbeides det for å utvide me