Kvoteregioner – Melkebørsen er problemet

I den nye landbruksmeldinga foreslår regjeringen å redusere antall kvoteregioner i melkeproduksjonen fra 18 til 10, med en innretning som sikrer fortsatt god geografisk fordeling og utviklingsmuligheter for produsentene. Et utvalg som besto av medlemmer fra jordbruksorganisasjonene, meieriene og staten har vurdert reduksjoner i antallet kvoteregioner, med hhv 3, 5 og 9 regioner. En jordbruksavtale er inngått der opprettholdelse av 18 regioner sto helt sentralt for at det ble inngått avtale.

Forslaget i meldinga må oppfattes som en omkamp. En avtale skal vel respekteres av avtalepartene, Norges Bondelag og staten. I meldinga står det også: Siden dagens produksjonsregioner følger fylkesgrensene må en videre vurdering av antall produksjonsregioner sees i sammenheng med regionreformen. Dette betyr at det ikke er fordeling av melkeproduksjonen over hele landet man er mest opptatt av, men at også kvoteregionene skal passe inn i den ideologiske modellen der mest mulig skal sentraliseres til 10 regioner. Det er samme tankegangen som når sykehus og politi sentraliseres, som gjelder.

Men sentraliseringen av melkeproduksjonen går sin gang innenfor kvoteregionene, enten de er 10 eller 18. Det sørger melkebørsen for. Når regjeringen vil gi produsentene utviklingsmuligheter betyr det at noen melkeprodusenter skal fortsette å kjøpe mer kvote, fra andre produsenter som skal legge ned, mens kvotemarkedet blir større.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil gjøre noe med den egentlige årsaken til sentraliseringen. Vi vil avvikle melkebørsen (privat omsetning av melkekvoter). Vi vil beholde kvoteordningen, men vi vil tilpasse melkeproduksjonen til ressursgrunnlaget på det enkelte bruk.

Melkebørsen fungerer sånn at man kan kjøpe kvote helt uavhengig av arealgrunnlaget. I tillegg er kraftforet, basert på import, rimeligere å bruke enn norsk grovfor. Også statens bruk av investeringsmidler i jordbruket bringer jordbruket i samme retning. Denne politikken vil denne regjeringen videreføre og forsterke.

Det er også et paradoks at regjeringen vil fase ut bøndenes tidligpensjonsordning, mens man vil videreføre melkebørsen. Tidligpensjonsordningen skal gi et generasjonsskifte, der bruket drives videre med ny eier, mens melkebørsen fungerer som ei pensjonsordning der hensikten er at bruket skal opphøre med sjølstendig drift og kvoten selges til et annet bruk.

Skal vi få bukt med sentraliseringen av melkeproduksjonen må vi sette fokus på hovedproblemet, melkebørsen, og ikke alene stirre oss blinde på 10 eller 18 kvoteregioner.

Per-Anton Nesjan, nestleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag og ordfører i Norsk Bonde- og Småbrukarlag     

 

 

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as