NBS i Regjeringens kontaktutvalg

Statsminister!
Den nylig fremlagte jordbruksmeldingen har stor betydning for kommende jordbruksoppgjør. Jeg vil derfor benytte anledningen til å kommentere noen av forslagene i meldinga.

Inntekt og fordeling
Et inntektsmål for jordbruket må videreføres. Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar sterk avstand fra regjeringens forslag om i større grad å avveie inntektsmålet mot andre målsettinger. I realiteten dreier det seg om en «inntektsmulighet», som enkelte utøvere i jordbruket er i stand til å nå, mens andre av forskjellige årsaker, bl.a. klimatiske og topografiske, ikke er i stand til.
Regjeringens manglende fordelingspolitikk vil føre til det motsatte av det som Stortinget har satt som mål med jordbruket, nemlig produksjon av nok og trygg mat for den norske befolkningen.
Det er svært viktig for å oppnå disse målene at inntektsforskjellen mellom jordbruket og sammenligningsgruppen reduseres. Dette kan bare gjennomføres dersom det foretas en reell sammenligning av inntektsnivå og at inntektsveksten for jordbruket måles i kroner og ikke i prosenter.
I en situasjon der andre deler av norsk næringsliv sliter i motbakke er det viktig at rammevilkårene tilrettelegges for nyskaping med basis i lokale ressurser over hele landet. Dette er et viktig bidrag i klimautfordringen og «Det Grønne Skiftet»!
Markedsordninger
Regjeringen forslår i jordbruksmeldingen omfattende endringer i markedsordningene for ulike jordbruksprodukter. Endringene vil føre til økt risiko for den enkelte bonde mht. sikker avsetning av sine produkter. Usikkerheten vil særlig øke for kornprodusentene, men også geitemjølksprodusenter og eggprodusenter vil oppleve større usikkerhet om forslagene blir vedtatt. Det er grunn for å minne om at markedsordningene i sin tid ble utformet for å sikre avsetning for den enkelte bonde til framforhandlet pris. Jordbruket kan ikke akseptere at regjeringen med disse forslagene velger bort et jordbruk over hele landet, noe som står i klar motsetning til regjeringens egne uttalte målsettinger.
Investeringsvirkemidlene
Investeringsvirkemidlene til jordbruket som er framforhandlet i jordbruksforhandlingene har svært stor innvirkning på hvordan strukturen i jordbruket utvikler seg. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil hevde at innretningen på investeringsvirkemidlene har stor betydning for Stortingets mål om et jordbruk over hele landet, matvareforsyning og matvareberedskap til en økende befolkning i framtida.
Jordbruket framforhandler investeringsmidler som skal gå til fornying og vedlikehold av jordbrukets driftsapparat. I den framlagte jordbruksmeldinga har regjeringa foreslått å fjerne muligheten for det regionale partnerskapet (faglaga, fylkeskommunen og fylkesmannen) til å utøve reell medbestemmelse i prioriteringen av hvordan investeringsmidlene skal brukes.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringa frafalle forslaget.

Rovvilt
Vi hadde forventninger om at rovviltsituasjonen skulle bli bedre med Høyre og FrP i regjering. Vi vil innstendig be regjeringen om ikke å legge opp til en omkamp om rovvilt som forverrer situasjonen.
Stortinget har ratifisert Bernkonvensjonen,