Statsbudsjettet 2018

Noe bra – noe helt uakseptabelt!

Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag inneholder både positive og negative elementer for landbruket.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier.

Det er videre positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien er økt med 10 mill. kroner.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at regjeringen glatt overser Stortingets instruksjon om å bevilge midler for å kompensere bortfallet av eksportstøtte.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan heller ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets forslag om å fjerne støtten til organisasjoner.

I forhold til behovet for FKT-midler innebærer forslaget en klar underfinansiering og denne posten må øke, sier Merete Furuberg.

Noe bra – noe helt uakseptabelt!

Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag inneholder både positive og negative elementer for landbruket.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier.  - Dette vil gi muligheter for økt avvirkning i skogen, noe som er viktig både for den enkelte skogeier og som et bidrag til fremme av bioøkonomiske aktiviteter, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Det er videre positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien er økt med 10 mill. kroner. Det trengs mer midler til forskning og utviklingen for å realisere omleggingen til en grønn økonomi.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at regjeringen glatt overser Stortingets instruksjon om å bevilge midler for å kompensere bortfallet av eksportstøtte. Nedskaleringen av jordbruksproduksjonen vil bety et vesentlig bortfall av inntekter for norske bønder. I tillegg mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag at det må være flaut for næringspartiet Høyre å avlyse innføringen av et investeringsfond som ville satt jordbruket i stand til å gjennomføre nødvendige investeringer for å redusere utslippet av klimagasser.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan heller ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets forslag om å fjerne støtten til organisasjoner. - Disse organisasjonene er viktige bidragsytere inn i den store debatten om utviklingen av jord- og skogbruk i Norge, sier Merete Furuberg.

I saldert budsjett for 2009 ble det avsatt 80,5 mill. kroner til forebyggende og konflik