VERDENS MATDAG OG MIGRASJON

Den 16. oktober markeres hvert år som verdens matdag. Av FN's 13 bærekraftsmål går alle med unntak av 2 i riktig retning. Antallet mennesker som ikke har nok mat øker, og ulikheten mellom fattig og rik blir stadig større. Dette utgjør en viktig årsak til at vi opplever sterk økning i migrasjon. På denne bakgrunn vil FAO (FN's mat- og landbruksorganisasjon) i år fokusere på nettopp den økte migrasjonen som en del av markeringen på verdens matdag, 16. oktober.

I 2015 var det 244 mill. internasjonale migranter som krysset landegrensene. Dette er en økning fra år 2000 med hele 40 %. Blant alle migranter utgjør 1/3 unge mellom 15 – 34 år, det vil si mennesker i sin mest yrkesaktive alder. Ut ifra pengestrøm tilbake til opprinnelseslandet antar man at 40% av migrantene kommer fra landsbygda. I 50% av husholdningene på landsbygda i Afrika har minst EN av familiemedlemmene migrert.
Dette er tvungen migrasjon. Få forlater sin familie og et trygt liv i kjente omgivelser, for å reise over et halvt kontinent, risikere livet på dårlige båter over Middelhavet, for så havne i teltleire eller bo og arbeide under uverdige forhold i Europa. De fleste er tvunget av krig, sult, fattigdom og klimaendringer. I tillegg blir mange drevet bort fra den jorda de tidligere har brukt for å dyrke mat til seg og familien sin. Internasjonale selskaper og vestlige land driver i stor grad landran med hjelp av lokale, men korrupte regimer.
På denne bakgrunn anser FAO satsning på landbruk- og distriktsutvikling i Afrika som helt nødvendig for å bekjempe sult og fattigdom. Målet er å redusere fattigdom og forskjeller, øke matsikkerhet og sosial sikkerhet og bidra til at distriktsbefolkningen i fattige land selv får ta hånd om og bruke sine naturressurser.
Vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) støtter disse synspunkter og tiltak. Vi arbeider sammen med vår internasjonale organisasjon, La Via Campesina (LVC) for at FN i 2018 skal vedta en erklæring om bønders rettigheter. Dette er fundamentale rettigheter som for oss i Norge kan virke banale, men som ikke er selvsagte i mange mindre utviklede land. For å øke produksjonen av mat og redusere sult og fattigdom må lokale bønder få rett til land, vann og såfrø. Alt for mange har mistet dette til internasjonale selskaper som tar over ressursene for produksjon til eksport, godt hjulpet av ideen om at fri