Økt lønnsomhet på egne arealer

Marsjordren fra Representantskapsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til årets jordbruksforhandlinger.

Arealressursene er jordbrukets viktigste ressurs!

Jordbrukets samfunnsoppdrag er en bærekraftig matproduksjon som skal sikre beredskap, matsikkerhet og ernæring for alle uten å redusere muligheten for de kommende generasjoner til det samme. Fellesskapets langsiktige verdier og mål for matproduksjonen ligger i bruk av jord, i form av mengde og fruktbarhet.

Norsk husdyrproduksjon preges av overproduksjon som i stor grad er basert på importert kraftfôr. Jordbruksarealer i distriktene går ut av drift, og erstattes med sentralisert produksjon basert på økende mengder kraftfôr. Tilskuddene stimulerer til økt produksjon, som fører til overproduksjon. Det fører til lavere priser til produsent som kompenserer med ytterligere økt produksjon basert på importerte kraftfôrråvarer. I et avgrenset marked betyr dette bruksnedlegging med påfølgende arealnedgang.

Det er nødvendig med omfattende endringer i jordbrukspolitikken for å dempe overproduksjonen, sikre at bruken av norske jordressurser økes og at importavhengigheten til kraftfôrråvarer reduseres. I jordbruksforhandlingene skal Norsk Bonde og Småbrukarlag ha fokus på samfunnsoppdraget til jordbruket. Produksjonen av mat og fôr på norsk jord må styrkes, ved at produksjonsmåter endres og at inntektsgrunnlaget forbedres. Importavhengigheten må reduseres og den reelle sjølforsyningen økes. Nødvendige endringer er:

  • Flytte tilskudd fra volum og bygninger til jord
  • Benytte handlingsrommet i importvernet for å endre produsentpriser på mat- og fôrråvarer
  • Økt kraftfôrpris for mer og bedre arealbruk i Norge

Tilskudd til jord - Driftsvansketilskudd:
Tilskuddene i norsk jordbruk skal brukes for å gjennomføre jordbrukets samfunnsoppdrag når markedsprisene ikke ivaretar dette. Tilskuddene skal ikke finansiere volum. Kvalitet, fruktbarhet og miljømessig bærekraftig arealproduktivitet i jordbruksjorda, må vektlegges mye mer når fellesskapet bevilger tilskudd til jordbruket. Nydyrking, grøfting, gjerder og åpning av gjengrodde beiter, må prioriteres foran tilskudd til volum og kapasitetsøkning i nye driftsbygninger. Dette må blant annet skje gjennom å flytte tilskudd fra volum til et Driftsvansketilskudd, hvor tilskuddet graderes etter driftsulempe slik at mer areal brukes.

Benytte handlingsrommet i importvernet:
Produsentprisen skal sikre nødvendig volum og kvalitet slik at forbrukere erfarer stabile priser for god kvalitet i tråd med etterspørselen i markedet. Importvernet skal sikre at markedsinntektene i produksjonen av m