Vi ønsker et mangfoldig landbruk over hele landet

De siste månedene har jeg og mine kollegaer i næringskomiteen brukt mye tid på fremtidens landbrukspolitikk. Jordbruksmeldingen er enda ikke ferdig behandlet. KrF har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker at det skapes brede flertall for de viktigste elementene, og jeg håper fortsatt at Stortinget følger opp dette. Det har vært reist mange spørsmål knyttet til meldingen, blant annet i Nationen. La meg gi KrFs svar på noen viktige områder:

Mål for landbruket
Landbrukets viktigste oppgave er å produsere fôr- og matvarer med grunnlag i norske ressurser og som det ut fra våre driftsforhold er naturlig å produsere i Norge. KrF ønsker et ambisiøst produksjonsmål. Matproduksjonen skal ha et omfang som dekker innenlands etterspørsel og eksport. Landbruket skal også gi oss fellesgoder som beredskap, bosetting, sysselsetting, kulturlandskap og andre kulturverdier. Sammen med ønsket om et aktivt landbruk over hele landet har dette vært førende for KrF.

Inntekt
Inntekt er et av de viktigste delmåla og virkemidlene i landbrukspolitikken. KrF er opptatt av å formulere et presist inntektsmål, noe som i seg selv ikke er så enkelt siden mange av inntektselementene ikke styres politisk. Budsjettnemndas inntektstall for jordbruket ikke er egnet til å måle inntektsnivået i næringa, men de er pålitelige til å måle inntektsutviklingen i jordbruket. Et presist inntektsmål må derfor ta utgangspunkt i inntektsutvikling. Det er likevel hevet over tvil at inntektsnivået i jordbruket er lavere enn ellers i samfunnet, og da er det ikke nok for KrF at jordbruket sikres samme prosentvise inntektsutvikling som andre. Både av hensyn til rekrutteringen og for å heve inntektsnivået i næringen er det viktig å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet. Det vil si: Inntektsgapet kan bare reduseres hvis jordbruket får en inntektsutvikling som kronemessig er større enn inntektsutviklinga i andre grupper.

Landbruk over hele landet
KrF kjemper for et aktivt og mangfoldig landbruk over hele landet. Vi skal produsere mer mat og grunnlaget skal være norske arealressurser. Da må vi ta i bruk hele landet. Derfor har vi sørget for at fornyingsbehovet på små og mellomstore bruk nå blir tatt mer alvorlig, og vi har foreslått en egen redningsplan for gjennomsnittsfjøsa på