Stopp røveriet fra kystfolket

Eit samla representantskapsmøte 30/3 2017 i Norsk- Bonde og Småbrukarlag støttar opp om lokalsamfunn langs kysten som kjempar for lokal forvaltning og kontroll av fiskeressursane i havet.

Fiskeriministeren har satt sinnene i kok ved å føreslå å oppheva leveringsplikta til fiskemottak. Arvesølvet i havet er samfunnets felles verdiar som skal forvaltast til beste for fellesskapet og for folket som bor langs kysten.  Adelsveldet vart avvikla i Noreg for fleire hundre år sidan. Eit moderne samfunn tufta på fellesskapsverdier, kan ikkje opprette adelsskap for nokre få fiskebåtreidarar.