Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Sparebankstiftelsen støtter historisk samarbeidsprosjekt

Høsten 2017 inngikk Oppland Bonde- og Småbrukarlag, ungdomsskolene Smestad, Øyer og Gausdal og de Kirkelige fellesrådene i Gausdal og Øyer, et unikt samarbeid. Prosjektet skal skape bevissthet og holdninger om sammenhengen mellom jordbruk, matforsyning, matkultur, religion, forvalteransvar og vern av jorda som produksjonsgrunnlag. Sparebankestiftelsen tildelte prosjektet kr. 250 000 for 2018.

Prosjektet er også støttet av Gjensidige forsikring og Gausdal Bonde- og Småbrukarlag.

Prosjektet legger stor vekt på bruk av lokale råvarer og å tilbakeføre kunnskaper om bruk og utnytting av disse ressursene, sett i perspektiv til global matforsyning og klima og miljøspørsmål. Videre tradisjoner i forbindelse med de kristne høgtider, årstidsfaser og vekst- og høstetid.

Så langt i prosjektet har det vært undervist i mellom 25 og 30 timer ved to av ungdomsskolene, og det er naturlig at når skoleåret starter om høsten, så har også undervisningen fra prosjektet dreid seg vesentlig om høstetid, matauk og planlegging og bruk av matressursene gjennom året. 

Samarbeide og tilbakemelding fra skolene er udelt positive og bekrefter at prosjektet berører kunnskapsformidling i flere fag. Mat o