Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Bygging av dobbeltspor vil rasere Jæren

Rogaland Bonde- og småbrukarlag er sjokkert over forslaget til utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Forslaget innebærer en stor grad av omdisponeringer spesielt på strekningen mellom Klepp og Bryne, og på strekningen mellom Bryne og Nærbø.

I forslaget til utbygging av dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø utrykker Jernbaneverket selv bekymring for jordverngrensene ved en utbygging. Denne bekymring er det viktig å lytte til.

Landbruket har et grunnleggende forvalteransvar for å holde dyrka jord i hevd. Dyrka og dyrkbare arealer må vernes mot utbygging til andre formål, også i bynære områder. Jordvernet skal løftes opp i den overordna politiske samfunnsplanlegginga.

Kommunene på Jæren, Fylkestinget i Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland har gått inn for strenge, langsiktige jordverngrenser nettopp for å spare «Norges beste matjord».

Rogaland Bonde- og småbrukarlag ser helt tydelig at ved utbygging av dobbeltspor  mellom Sandnes og Nærbø, vil de langsiktige konsekvensene for landbruket blir svært store.

Det vi vet når vi leser forslaget fra Jernbaneverket er :

1, Forslaget er i strid med jordverngrensene (det skriver jernbaneverket selv).

    Det burde i seg selv være nok til å skrinlegge den videre planleggingen.

2, Det er stor usikkerhet rundt hvor mye areal jord som faktisk kommer til å gå med.

    Jordbruk er Rogaland (og Jærens) viktigste næring etter oljeindustrien. Det er galskap

    å «valse inn» over matfatet som det foreslås.

3, Behovet for dobbeltspor er minimalt. Etter hva vi forstår er kapasiteten enda god nok i   

    mange tiår enda, ja kanskje de neste 50 år.

    Hvorfor skal vi da bygge ut en «bybane», som dette i realiteten er frem til Nærbø ?

4, Samfunnsøkonomien er i henhold til Vista Analyse særdeles dårlig

    Som overordnede samfunnsaktører må vi tenke kost/nytte. Hva er logikken med å

    investere om lag 10 mrd NOK i dobbeltspor, når togene i dag går nesten tomme store    

    deler av døgnet.

 

Bonde og småbrukarlaget i Rogaland mener at det må være en klar sammenheng mellom landbrukspolitikken (herunder et sterkt jordvern) og den generelle distriktspolitikken og næringsutvikling.

Næringsutviklingen må skje på grunnlag av ressurser og drivkrefter som bygdene selv styrer. Lokalsamfunnet skal ha prioritet til å foredle egne råvarer og ressurser til beste for bygda. Når lokale råvarer og ressurser (som egentlig er av nasjonal kvalitet og nasjonal betydning) står i fare for blir brukt til fordel for storsamfunnet, må vi bremse opp. Utviklingen i landbruket må derfor baseres på dette og på de bostedskvaliteter som de viktige bygdene på Jæren har i dag. 

Bonde- og småbrukarlaget i Rogaland er sterkt kritisk til forslaget om utvikling og planlegging av dobbeltspor på Jærbanen mellom Sandnes og Nærbø. Forslaget er dramatisk for landbruket som næring, lokalt/regionalt/nasjonalt, samtidig som forslaget er dramatisk for utviklingen og bostedsplanleggingen i Sør-Rogaland.

Rogaland bonde- og småbrukarlag mener at arbeidet med utvikling/planlegging av dobbeltsporet mellom Sandnes og Nærbø må stoppes, til beste for våre etterkommere.

Med hilsen Nils Melbøe, Leiar i RBS (tlf 916 68 440)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as