Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Pressemelding om Landbruksmeldinga

Den nye landbruksmeldinga som ble lagt fram i dag av Jon Georg Dale fra FRP foreslår en rekke endringer som til sammen, kraftig vil svekke landbruket og forbrukernes interesser!

Hovedpunkter i forslaget

 Fjerning av markedsordninger som betyr større prisvariasjoner og fare for mermatsvinn. Matvarekjedene vil styrke sin stilling på bekostning av bonden.

 Sentralisering av produksjonen og mindre bruk av norske resurser. Jord i distriktene vil få mindre verdi. Importen av matvarer vil øke og dermed redusere norsk sysselsetning og verdiskapning.

 Pris og effektivitet blir rettesnoren, mens den norske forbrukeren er opptatt av kvalitet og kortreist mat.

Nå er det opp til Stortinget å få endret denne meldinga i en framtidsretta retning,der bruk av norske resurser og arbeidskraft kommer i høgsetet. Vi trenger ikke mer av det gammeldagse “dekk og dieseljordbruket” i Norge. RBS har tillit til at Stortinget ser dette ansva