Troms Bonde- og Småbrukarlag

Østerrike: Engasjert grisebonde og gårdsslakter forteller om marmorering i svin Foto: Birger Bull

Vi har mye å lære av Østerrike

 Lyngen Bonde- og Småbrukarlag arrangerte lørdag 25. november et åpent landbruksmøte, der fylkesleder Birger Bull var invitert til å holde foredraget: «Bærekraftig landbruk - lær av Østerrike».

 Leder i Lyngen Bonde- og Småbrukarlag, Ole-Anton Teigen, forteller fra møtet:

Ei lydhør forsamling fikk en lærerik og tankevekkende aha-opplevelse ut fra det Birger fortalte i form av ord og bilder.

Østerrike ligger midt i Europa og er medlem av EU – likevel har de en bærekraftig landbrukspolitikk der de tar vare på alle – liten som stor – deltids – og heltidsbonden.

Birger hadde vært på en studietur Vorarlberg regionen som ligger på grensa til Sveits og Tyskland, sammen med flere ungdomsorganisasjoner og Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant fra Buskerud og tidligere leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Birger fikk en brei informasjon om skolesystem, landbrukspolitikk og ulike støtteordninger til landbruks- og bygdenæringer.

I Vorarlberg hang alt sammen med alt og bygdefolk, byråkrater og politikere så på alle matprodusentene som en viktig ressurs for å videreutvikle regionen.

ALLE – liten som mellomstor - bonde fikk tilskudd til å oppgradere driftsapperatet, bygge ny løsdriftsfjøs til 10 melkekyr og til omlegging til en mer bærekraftig matproduksjon dersom de hadde en driftsplan de hadde fått godkjent av det regionale landbrukskontoret. Bøndene så på de lokale ressursene – enga og jorda og de arealene de hadde tilgjengelig - som grunnlag for matproduksjonen i regionen.

Bøndene tenkte kvalitet framfor kvantitet og de hadde lokale samvirker som meieri og slakteri som tok vare på råvarene – noen videreforedlet alt på