Søk om produksjonstilskudd innan 15. mai

Du kan no søkje om produksjonstilskot i jordbruket. Teljedato er 1. mai. Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søkje om tilskot i mai. Om du berre har bikubar, eller berre driv med planteproduksjon, skal du ikkje søkje før i oktober. Følg lenkja under for å kome til søknaden.

Søk om produksjonstilskudd innan 15. mai - les hele saken

Følger opp Stortinget!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. – Kravet følger opp Stortingets behandling av Meld St. nr. 11 og Innst. 251 S om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper, øke produksjonen med basis i norske arealressurser og en prioritering av små og mellomstore bruk. - Vi er svært fornøyd med at Stortinget har avvist regjeringens mange forslag om å fjerne landbrukssamvirkets markedsreguleringsansvar for korn, egg, geitmjølk, samt markedsordningene for poteter og epler, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.

-Kravet følger opp Stortingets inntektsmål om å redusere inntektsgapet til andre grupper, og utgjør 1.450 mill. kroner eller 31.700 kroner pr. årsverk, sier Furuberg.

Følger opp Stortinget! - les hele saken


NOK ET NEDERLAG FOR REGJERINGEN I ROVVILTPOLITIKKEN

Regjeringens forslag om endring av Naturmangfoldloven led nederlag i Stortinget. Flertallet bestående av Ap, KrF, Sp, H og FrP går mot regjeringens forslag til endring av Naturmangfoldloven. Regjeringen instrueres til å endre rovviltforskriften slik at det kan felles flere ulv.

– Det er svært positivt at Stortinget har pålagt Helgesen å legge inn hensyn til blant annet distriktspolitikken, jakt og sosioøkonomiske forhold i forskriften, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

NOK ET NEDERLAG FOR REGJERINGEN I ROVVILTPOLITIKKEN - les hele saken

Verden må satse på småbrukerne

17. april er verdens småbrukerdag. I land verden over blir småbrukerne markert, med møter, demonstrasjoner, politiske debatter og avisartikler.
Småbrukerne er verdens største yrkesgruppe. Mer enn en tredjedel av de yrkesaktive er småbrukere, og flertallet av dem er kvinner.
Småbrukerne er også en av verdens viktigste yrkesgrupper, kanskje den viktigste. Småbrukerne produserer minst 70 prosent av maten, på en langt mindre andel av den dyrka jorda.

Verden må satse på småbrukerne - les hele saken

Stopp røveriet fra kystfolket

Eit samla representantskapsmøte 30/3 2017 i Norsk- Bonde og Småbrukarlag støttar opp om lokalsamfunn langs kysten som kjempar for lokal forvaltning og kontroll av fiskeressursane i havet.

Stopp røveriet fra kystfolket - les hele saken

Ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19

Avtalen innebærer en økning av den tollfrie importen av ost med 1200 tonn til 8400 tonn. For kjøtt  økes importkvotene med 2550 tonn. Ny kvote for ribbe er 300 tonn. I tillegg kommer økninger i kvote for blomstrende potteplanter og mais til forindustrien.

Ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 - les hele saken

Norsk lammekjøtt er smaken av skog og utmark

Husk å få med deg noen middager når du drar på hytta til påske!

Oppland Bonde og Småbrukarlag, i samarbeid med Oppland Sau og Geit og Nortura, gir deg en smak av norske lam. Dette skjer lørdag 8. april, fra klokka 10 og utover dagen.

Du finner oss utenfor lokale Kiwi-butikker på følgende steder: Kiwi Røyslimoen, Kiwi Gausdal Segalstad Bru, Kiwi Øyer, Kiwi Ringebu, Kiwi Vinstra, Kiwi Kvam, Kiwi Otta, Kiwi Dombås, Kiwi Beitostølen, Kiwi Aurdal, Kiwi Dokka

Norsk lammekjøtt er smaken av skog og utmark - les hele saken

Økt lønnsomhet på egne arealer

Marsjordren fra Representantskapsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til årets jordbruksforhandlinger.

Arealressursene er jordbrukets viktigste ressurs!

Økt lønnsomhet på egne arealer - les hele saken

TILLITSKRISE I ROVVILTFORVALTNINGEN

I et fellesbrev fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til Klima- og miljøminister Helgesen, krever de tre organisasjonene at regjeringen fører en rovviltpolitikk i samsvar med Stortingets vedtak. Hele brevet kan du lese her:

TILLITSKRISE I ROVVILTFORVALTNINGEN - les hele saken

Krever «Handlingsplan for trygg mat»!

Det bakteriologiske landskapet endrer seg til det verre! Derfor er det viktig å holde skansen! Norge må være best i verden når det gjelder bakterieutfordringene! Det er viktig å produsere mat i Norge, men det er enda viktigere hvordan vi produserer den.

Krever «Handlingsplan for trygg mat»! - les hele saken

Inntektsforskjellen mellom jordbruket og samfunnet for øvrig øker igjen og inntektsforskjellene internt i jordbruket mellom bruksstørrelser, produksjoner og landsdeler føres videre. Dette viser prognoser for 2017. Tallene viser en liten inntektsvekst i perioden 2015 til 2017 for de fleste av brukene.

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har i dag lagt fram grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene. Inntektsutviklingen i jordbruket er belyst både gjennom totaltall for hele jordbrukssektoren og på enkeltbruksnivå.

Tallene viser en liten inntektsvekst i perioden 2015 til 2017 for de fleste av brukene.

- les hele saken

Uttalelse fra representantskapet i NBS

Friske dyr skal ikke ha antibiotika
Det skal være et tydelig skille på hvilke preparater som kan anvendes til fôring av friske dyr og hvilke som skal anvendes til sykdomsbehandling. Produksjonsmåtene må ikke å presse fram antibiotika og anvendelse av andre resistensfremmende preparater.

Uttalelse fra representantskapet i NBS - les hele saken

Forbrukerne vil ikke ha genmodifisert mat (GMO) i butikkene

Norske forbrukere er delte i synet på genmodifisert mat, men svært få ønsker det i norske matbutikker. Kvinner og folk med høy utdanning er de mest kritiske. Uheldige konsekvenser for natur og økosystemer skaper mest bekymring.

Forbrukerne vil ikke ha genmodifisert mat (GMO) i butikkene - les hele saken

Stortinget avviser regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk!

Pressemelding:

Stortingets næringskomite har i dag lagt fram innstillingen til Stortingets behandling av Meld. St. 11 (2016 – 2017). På alle viktige punkter har et flertall på Stortinget avvist regjeringens nye mål og virkemidler, regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk er avvist. Vi er svært glade for at et flertall på Stortinget har avvist de aller fleste av regjeringens mange forslag til ny politikk, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Mer