Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Forslagene innebærer at:
• Arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.
• Det innføres en hjemmel for forskrift om beløpsgrense ved priskontroll.
• Priskontrollen oppheves på rene skogeiendommer.
Les mer om forslagene som har høringsfrist 26. september 2016

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven - les hele saken

Ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Følgende saker bør drøftes på møtet:

  • Oppfølging av Stortingets ulveforlik av 6. juni 2016
  • Endring av regelverket for skadefelling av kongeørn 
  • NINA rapport 1268 – Evaluering av regional rovviltforvaltning

Ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen - les hele saken


Prionsjukdommen chronic wasting disease (CWD) påvist hos hjortedyr i Norge

I april meldte Veterinærinstituttet om det første tilfellet av CWD i Norge. Det var samtidig første gang i verden sjukdommen ble påvist på reinsdyr. Siden er sjukdommen påvist hos to elger. CWD er en smittsom prionsjukdom som rammer hjortedyr, og det er den mest smittsomme varianten av prionsjukdommer vi kjenner. Prionsjukdommer forårsakes av infeksiøse proteiner som opphopes i sentralnervesystemet.

Prionsjukdommen chronic wasting disease (CWD) påvist hos hjortedyr i Norge - les hele saken

Merete Furuberg rammet av kreft igjen

Merete Furuberg er på nytt rammet av kreft og er sjukmeldt fra vervet som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Merete Furuberg rammet av kreft igjen - les hele saken

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone

Innst. 330 S (2015–2016). Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen.Meld. St. 21 (2015–2016)

Sammendrag: Regjeringen foreslår i meldingen at bestandsmålet for ulv enten videreføres som i dag, eller at det fastsettes et nytt bestandsmål for ulv, som også omfatter ulv i grenserevir med Sverige. Videre foreslår regjeringen å videreføre en nasjonalt fastsatt ulvesone og justere avgrensningen av den nasjonale ulvesonen.

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone - les hele saken

Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16

LOKALMAT AV LOKALE SUNNE RÅVARER

Innlegg av Merete Furuberg
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16

Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16 - les hele saken

Brudd i jordbruksforhandlingene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i kveld gitt tilbakemelding til statens forhandlingsleder om at Norsk Bonde- og Småbrukarlag bryter årets jordbruksforhandlinger. Bruddet kom etter intense forhandlinger en ukes tid, uten at partene kom så nær hverandre at det var mulig for NBS å kunne inngå en avtale.

Brudd i jordbruksforhandlingene - les hele saken

Staten tilbyr 90 millioner - Svært krevende forhandlinger

Staten har i dag lagt fram tilbudet til jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en ramme på 90 millioner kroner, mens jordbrukets krav hadde en ramme på 860 millioner kroner.

Staten tilbyr 90 millioner - Svært krevende forhandlinger - les hele saken

Afrika for agribusiness

Norsk bistand har i økende grad blitt dreid mot agribusiness i kampen mot sult og fattigdom. Småbønder er under sterkt press til å gi fra seg jordområder til fordel for større, og det som anses som mer effektive produsenter.

Afrika for agribusiness - les hele saken

Arne Lofthus fungerer som leder

Politisk nestleder Arne Lofthus vil være fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra i dag 21. juni og inntil videre. Arne kan kontaktes på telefon 993 55 590.

Stortinget godkjente jordbruksavtalen

Stortinget gjorde ingen endringer i jordbruksavtalen tirsdag, men et flertall av partiene understreket viktigheten av en variert bruksstruktur. SV og MdG fikk kun med seg Lundteigen på forslag om å sende avtalen tilbake.

Stortinget godkjente jordbruksavtalen - les hele saken

Høring i Næringskomiteen om jordbruksoppgjøret

Merete Furuberg:

Takk for at Norsk Bonde- og Småbrukarlag får komme og legge frem synet vårt.

Stortinget har uttrykt et klart mål om å øke matproduksjonen. Vi vil spesielt peke på behandling av fjorårets jordbruksoppgjør der en samlet Næringskomité la klare føringer for framtidas landbruk:

Høring i Næringskomiteen om jordbruksoppgjøret - les hele saken

Jordbruket starter forhandlinger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vurdert statens tilbud og blitt enige om å gå i forhandlinger med staten. Forhandlingene starter med en gjennomgang av posisjoner.

Jordbruket starter forhandlinger - les hele saken