1 øre/kg i omsetningsavgift på korn for 2016/17

Omsetningsrådet har i møte 23. august fastsatt omsetningsavgiften på korn og oljefrø til 1 øre/kg for perioden 1/7-16 til 30/6-16. Dette er i tråd med Norske Felleskjøp sitt forslag. Maksimalsatsen for kornåret 2016/17 er tidligere fastsatt til 5 øre/kg.

1 øre/kg i omsetningsavgift på korn for 2016/17 - les hele saken


LANDBRUKET MED NYE MOGELEGHEITER, LANDBRUKS- OG MATMINISTER?

I kronikken din datert 28. juli fyrste gong på regjeringa sine nettsider, og omatt 8.august på Aktuelt frå Landbruks- og matdepartementet, gjer du eit poeng av at ansvarlegheit hjå Norges Bondelag gjer viktige grep for å møta nokre av dei største utfordringane i norsk landbrukspolitikk. Utfordringane i den norske landbrukspolitikken blir vel nokså ulikt oppfatta alt etter kven som uttalar seg. Nokre, som du og dine meiningsfeller, meiner landbruket skal omstrukturerast enno meir og fortare, medan mange av oss andre meiner denne utviklinga skadar framtidig norsk landbruk.

LANDBRUKET MED NYE MOGELEGHEITER, LANDBRUKS- OG MATMINISTER? - les hele saken

BEITENEKT I PRIORITERT BEITEOMRÅDE – UHØRT!

PRESSEMELDING FRA NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
Dato 11.08.2016

For andre gang i år er 11 beitebrukere i Rendalen i Hedmark pålagt nedsanking av 2000 sau på grunn av ulveskader.

Det er Mattilsynet som har pålagt beitebrukerne akutt sanking av all sauen i området.

BEITENEKT I PRIORITERT BEITEOMRÅDE – UHØRT! - les hele saken


Bli med på studietur til Romania!

Nordland BS organiserer tur til Nyéléni - European Food Sovereignty Movement. Dette er en unik mulighet til å få oppleve landbruket i Romania, treffe andre småbrukerorganisasjoner og lære mer om matsuverenitet.

Det er begrensede plasser og det blir egenandel for reisen og oppholdet.

Kontakt oss for mer informasjon eller for å melde deg som interessert :)
lofoten-gardsysteri@online.no
nordbs@online.no

Påminning om ope brev til statsminister Erna Solberg

Påminning om ope brev. dato: 07.07.2016

Gode Statsminister Erna Solberg.

Det er no gått ei relativt lang tid sidan du mottok dette opne brevet under. Situasjonen i ulike beiteområde i landet er høgst uakseptabel i høve beitedyr og skade/angrep frå rovvilt. Politikarane på Stortinget har vedteke bestandsmål for dei ulike rovviltartane, og prioriterte beiteområde er godkjent av dei same politikarane.

Påminning om ope brev til statsminister Erna Solberg - les hele saken

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Forslagene innebærer at:
• Arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.
• Det innføres en hjemmel for forskrift om beløpsgrense ved priskontroll.
• Priskontrollen oppheves på rene skogeiendommer.
Les mer om forslagene som har høringsfrist 26. september 2016

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven - les hele saken

Afrika for agribusiness

Norsk bistand har i økende grad blitt dreid mot agribusiness i kampen mot sult og fattigdom. Småbønder er under sterkt press til å gi fra seg jordområder til fordel for større, og det som anses som mer effektive produsenter.

Afrika for agribusiness - les hele saken

Merete Furuberg rammet av kreft igjen

Merete Furuberg er på nytt rammet av kreft og er sjukmeldt fra vervet som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Merete Furuberg rammet av kreft igjen - les hele saken

Mats Hegg Jacobsen kåret til Årets Unge bonde

Mats Hegg Jacobsen driver gården Jacobsen på Berg utafor Tromsø og er styremedlem i Troms Bonde- og Småbrukarlag. Lørdag 28. november ble han kåret til Årets unge bonde. Vi gratulerer!

Mats Hegg Jacobsen kåret til Årets Unge bonde - les hele saken

Jordbærsesongen i Sør-Noreg, eit oftare og vanlegare scenario?

Ope brev til jordbærdyrkarar, faglag, Landbruks- og Matdepartement og landbrukspolitiske talspersonar frå alle parti.

Jordbær og sommar heng nøye saman i mange folk si positive oppleving av ein god og etterlengta sommar. Dei fyrste jordbæra er  teiknet på at nye og friske produkt.

Jordbærsesongen i Sør-Noreg, eit oftare og vanlegare scenario? - les hele saken

Svar fra statssekr Lunde på spørsmål til statsminister Erna Solberg

Henvendelse fra NBS til statsministeren om rovviltforvaltning

Det ble sendt brev til statsminister Erna Solberg 19. juni 2016. Brevet ble 24. juni 2016 oversendt Klima og Miljødepartementet med anmodning om svar på henvendelsen. Nå foreligger svaret fra statssekretær Lars A Lunde.

Svar fra statssekr Lunde på spørsmål til statsminister Erna Solberg - les hele saken

Landbruksminister Dale på gårdsbesøk

Mandag 4 juli var landbruksminister Jon Georg Dale på gårdsbesøk hos Hugo Vink og styremedlem i NBS Marielle de Roos i Nordland. Diskusjonene gikk på lokal mat, samvirke - mottaksplikt og viktigheten av dette for lokal mat næringen. I tillegg økologisk landbruk, småskala landbruk og effektiv bruk av beiteområder.

Landbruksminister Dale på gårdsbesøk - les hele saken

Ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Følgende saker bør drøftes på møtet:

  • Oppfølging av Stortingets ulveforlik av 6. juni 2016
  • Endring av regelverket for skadefelling av kongeørn 
  • NINA rapport 1268 – Evaluering av regional rovviltforvaltning

Ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen - les hele saken

Arne Lofthus fungerer som leder

Politisk nestleder Arne Lofthus vil være fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra i dag 21. juni og inntil videre. Arne kan kontaktes på telefon 993 55 590.

 SÅ FRØ FOR TRYGG MAT

Markering foran Stortinget 20. april kl. 9.30.

Såfrøaksjonen 2016 settes i gang med overrekkelse til
Stortingspresident Olemic Thommessen
Utdeling av gratis frøposer og informasjonsskriv til forbipasserende publikum

- les hele saken