Svar fra statssekr Lunde på spørsmål til statsminister Erna Solberg

Henvendelse fra NBS til statsministeren om rovviltforvaltning

Det ble sendt brev til statsminister Erna Solberg 19. juni 2016. Brevet ble 24. juni 2016 oversendt Klima og Miljødepartementet med anmodning om svar på henvendelsen. Nå foreligger svaret fra statssekretær Lars A Lunde.

Svar fra statssekr Lunde på spørsmål til statsminister Erna Solberg - les hele saken

Påminning om ope brev til statsminister Erna Solberg

Påminning om ope brev. dato: 07.07.2016

Gode Statsminister Erna Solberg.

Det er no gått ei relativt lang tid sidan du mottok dette opne brevet under. Situasjonen i ulike beiteområde i landet er høgst uakseptabel i høve beitedyr og skade/angrep frå rovvilt. Politikarane på Stortinget har vedteke bestandsmål for dei ulike rovviltartane, og prioriterte beiteområde er godkjent av dei same politikarane.

Påminning om ope brev til statsminister Erna Solberg - les hele saken


Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Forslagene innebærer at:
• Arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.
• Det innføres en hjemmel for forskrift om beløpsgrense ved priskontroll.
• Priskontrollen oppheves på rene skogeiendommer.
Les mer om forslagene som har høringsfrist 26. september 2016

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven - les hele saken

Afrika for agribusiness

Norsk bistand har i økende grad blitt dreid mot agribusiness i kampen mot sult og fattigdom. Småbønder er under sterkt press til å gi fra seg jordområder til fordel for større, og det som anses som mer effektive produsenter.

Afrika for agribusiness - les hele saken

Merete Furuberg rammet av kreft igjen

Merete Furuberg er på nytt rammet av kreft og er sjukmeldt fra vervet som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Merete Furuberg rammet av kreft igjen - les hele saken

Mats Hegg Jacobsen kåret til Årets Unge bonde

Mats Hegg Jacobsen driver gården Jacobsen på Berg utafor Tromsø og er styremedlem i Troms Bonde- og Småbrukarlag. Lørdag 28. november ble han kåret til Årets unge bonde. Vi gratulerer!

Mats Hegg Jacobsen kåret til Årets Unge bonde - les hele saken

Kari Bay Haugen utnevnt til æresmedlem i NBS

Kari Bay Haugen mottok prisen for sin enestående måte å skildre den norske bonden og småbrukerens hverdag og virke i Landbrukshalvtimen og Naturens verden på NRK radio. I tillegg har hun stilt seg til disposisjon for organisasjonen med hjelp på ulike måter.

Bli medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag!

Medlemsfordeler:

1. De som melder seg inn etter 1. Juli betaler halv kontingent.

2. 20% rabatt på privatforsikring i Gjensidige , dersom flere enn 3 forsikringsobjekter, 16% ved færre.

3. 23% rabatt på den driftsrelaterte forsikringen og 30% dersom HMS-kurs og medlem i Landbrukets HMS tjeneste.

4. Bondelags – medlemmer  som har gruppelivsforsikring i Gjensidige, kan tegne en fortsettelsesforsikring.  Denne er dyrere. Må sjekkes i hvert tilfelle.

5. Kontingenten i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er  jamt over billigere enn i Bondelaget.

6. De som har landbrukslån bør sjekke våre tilbud i Gjensidige bank.  Mange sparer flere tusen.

Landbruksminister Dale på gårdsbesøk

Mandag 4 juli var landbruksminister Jon Georg Dale på gårdsbesøk hos Hugo Vink og styremedlem i NBS Marielle de Roos i Nordland. Diskusjonene gikk på lokal mat, samvirke - mottaksplikt og viktigheten av dette for lokal mat næringen. I tillegg økologisk landbruk, småskala landbruk og effektiv bruk av beiteområder.

Landbruksminister Dale på gårdsbesøk - les hele saken

Ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Følgende saker bør drøftes på møtet:

  • Oppfølging av Stortingets ulveforlik av 6. juni 2016
  • Endring av regelverket for skadefelling av kongeørn 
  • NINA rapport 1268 – Evaluering av regional rovviltforvaltning

Ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen - les hele saken

Arne Lofthus fungerer som leder

Politisk nestleder Arne Lofthus vil være fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra i dag 21. juni og inntil videre. Arne kan kontaktes på telefon 993 55 590.

 SÅ FRØ FOR TRYGG MAT

Markering foran Stortinget 20. april kl. 9.30.

Såfrøaksjonen 2016 settes i gang med overrekkelse til
Stortingspresident Olemic Thommessen
Utdeling av gratis frøposer og informasjonsskriv til forbipasserende publikum

- les hele saken

Merete Furubergs landsmøtetale

I sin åpningstale til et rekordstort landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag poengterte leder Ann Merete Furuberg at organisasjonen for tredje år på rad har hatt en økning i medlemstallet, noe som inspirerer til økt innsats og spissing av egen politikk i det neste arbeidsåret. Norsk og Bonde- og Småbrukarlag skal være en garantist for en tydelig opposisjonspolitikk imot det liberalistiske eksperimentet som denne regjeringen ønsker å gjennomføre, sa Furuberg.

SE HELE TALEN PÅ VIDEO HER:

Norsk Mat- og kulturpris 2015

Årets prisvinnarar er Kjersti og Per Idar Vingebakken, Skreia Østre-Toten. Prisen er på kr. 100.000,-.

Med utgangspunkt i eit nedlagt bureisingsbruk har prisvinnarane bygd opp ei omfangsrik og mangfaldig drift der både maten- og kulturen har sin plass idag.
Steg for steg har dei utvikla garden med eit allsidig husdyrhald, i dag med mjølkekyr, ammekyr, sau og lama.

Norsk Mat- og kulturpris 2015 - les hele saken