ØKENDE INNTEKTSFORSKJELLER I JORDBRUKET

Tall fra SSB viser at næringsinntekta i jordbruket har gått ned fra 2015 til 2016. Undersøkelser gjennomført av Ruralis viser økende inntektsforskjeller mellom ulike bruksstørrelser i jordbruket (Rapport 9/2017). Små og mellomstore bruk er inntektstaperne.

Skal Stortingets klare mål om jordbruk over hele landet, og ikke minst flertallsmerknaden fra Innst. 251 S (2016-2017) følges opp, må utflating av tilskudd og fjerning av tak, fra jordbruksoppgjøret 2014 rettes opp.

ØKENDE INNTEKTSFORSKJELLER I JORDBRUKET - les hele saken


Framtidsbonden Birger Bull & Co

Birger Bull og Lena Bye, tidligere Bull eier og driver Bull Gård. Inntil mars 2017 var det Lena som drev det daglige og Birger hjalp til i sesonger, men så fikk Lena muskel og leddplager og måtte desverre ut i omskolering. Nå er Birger mer aktiv og Siri, som er Birgers samboer og ansatt på gården har fått det daglige ansvaret for dyrestellet.

Framtidsbonden Birger Bull & Co - les hele saken

Høring i Stortingets energi- og miljøkomite vedrørende Meld. St. 41 (2016 – 2017)

Norsk landbruk og Norges import av mat og fôr-råvarer er meget avhengig av klima. De klimaendringene vi allerede har fått i Norge med mer regn og mer ekstremregn vår, sommer og høst, gir nye og økte problemer med å ta stabile avlinger av god kvalitet.

Høring i Stortingets energi- og miljøkomite vedrørende Meld. St. 41 (2016 – 2017) - les hele saken


KREVER HØYERE DAGSSATS VED PÅLEGG OM HJEMMEBEITE – TIDLIG SANKING

I felles høringssvar fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kreves det at dagsatsen for å ha dyr på hjemmebeite  ved pålegg om utsatt slipp eller tidlig sanking blir økt.

KREVER HØYERE DAGSSATS VED PÅLEGG OM HJEMMEBEITE – TIDLIG SANKING - les hele saken

Bruk av norsk jord

Uttalelse fra styremøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 23.01.18

Dagens jordbrukspolitikk fører til overproduksjon i husdyrproduksjonene våre, fall i pris til produsent, samtidig som produksjonen løsrives ressursgrunnlaget. Det brukes for mye penger på investeringsmidler til kapasitetsøkning og prisnedskrivninger til kraftfôr, og for lite til jord

Bruk av norsk jord - les hele saken

Ny regjeringsplattform

Regjeringspartiene og Venstre er enige om plattformen for en ny regjering som inkluderer Venstre. Den generelle ordbruken rundt landbruk og matproduksjon er lett gjenkjennbar fra plattformen fra 2013, men det er likevel noen viktige endringer.

Politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Elin Bergerud uttaler at: - Den nye plattformen er mer generell og mindre detaljert enn plattformen fra 2013. Plattformen er også mindre ideologisk fundert enn det som var tilfellet i 2013.

Ny regjeringsplattform - les hele saken

SPIS LØRDAGSBIFFEN MED GOD «KLIMASAMVITTIGHET»!

En ny rapport viser at vi i Norden kan forsyne hele 37 millioner mennesker med mat dersom vi legger om vårt mat-system til bare å bruke lokale ressurser når vi produserer vårt kjøtt. Samtidig vil det økologiske fotavtrykket fra matproduksjonen bli med 40%.

SPIS LØRDAGSBIFFEN MED GOD «KLIMASAMVITTIGHET»! - les hele saken

REKO-RINGER Matnettverk - Lokalmat direkte til kunden via Facebook

 REKO-ringer 

I disse dager lanseres det en ny distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsentene å selge varer lokalt direkte til kunden. REKO-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig, med mål om å øke lokalmatproduksjonen i Norge, stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

REKO-RINGER Matnettverk - Lokalmat direkte til kunden via Facebook - les hele saken

Forventninger til Regjeringen

- At vi skal produsere trygg og ren mat.

- At framtidige generasjoner skal ha minst like stor mulighet til å produsere mat som vi har i dag.

- Regjeringen må arbeide for en matproduksjon i et evighetsperspektiv.

Derfor må Regjeringserklæringen inneholde viktige punkter:

Forventninger til Regjeringen - les hele saken

Meretes innlegg i Regjeringens kontaktutvalg

Statsminister!

En av vår tids største utfordringer er klimaendringene – i særdeleshet for primærnæringene. I Norge har vi fått mer regn og mer ekstremvær både vår, sommer og høst. Dette fører til nye og økte problemer med å gjennomføre arbeidsoppgaver til rett tid og få stabile avlinger av god kvalitet. Derfor er vi svært interessert i å bidra og være en del av klimaløsningen. Dette forutsetter en klimapolitikk som stimulerer til økt produksjon og bærekraftig bruk av fornybare biologiske ressurser fra jord- og skogbruk.

Meretes innlegg i Regjeringens kontaktutvalg - les hele saken

Møte mellom Nortura og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tirsdag 6. februar møtte Trine Vaag og Leif Sørensen fra Nortura hos Norsk Bonde- og Småbrukarlags lokaler i Akersgata. Tema for møtet var prognoser for produksjon og markedsbalanse.

Møte mellom Nortura og Norsk Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken

ECVC General Assembly 2017, Brussel

General Assembly (GA) av European Coordination la Via Campesina (ECVC) ble gjennomført 15 og 16 januar. Søndag 14 januar ble det organisert kvinne -og ungdoms seminar. Dagen etter GA ble brukt for å demonstrere imot GMO og såkalte 'New GMO', med genredigering, framfor EU kommisjonen.

ECVC General Assembly 2017, Brussel - les hele saken

Marielle Vink de Roos valgt inn i styret for ECVC – La Via Campesina Europa!

Styremedlem Marielle Vink de Roos i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) er valgt inn i styret for ECVC – La Via Campesina Europa. Globalt har La Via Campesina rundt 300 millioner medlemmer. I Europa utgjør medlemsmassen over 100 000 bønder, småbrukere og landarbeidere organisert i 27 organisasjoner i 17 land.

Marielle Vink de Roos valgt inn i styret for ECVC – La Via Campesina Europa! - les hele saken

Gaute Eiterjord ny leder i Natur og Ungdom

Gaute Eiterjord har vært prosjektleder for "Slipp oss til - ungdom inn i landbruket" i 3 år siden 2015. Han trer nå tilbake fra rollen i NBS for å konsentrere seg om ledervervet i Natur og Ungdom. NBS takker Gaute for vel utført jobb i NBS og ønsker han lykke til i hans nye rolle i Natur og Ungdom.

Individuell pensjonssparing - IPS - Nye regler fra 2017 v/ Svein Løken

  •  Spar opptil 40 000 kroner per år
  •  Få inntil 9 600 kroner i skattefordel – for tiden 24 % av det du sparer
  • Ingen formuesskatt, og utsatt skatt på avkastningen
  •  Du kan få utbetaling fra du er 62 år
  • Kun 24 % skatt ved utbetaling. 
  • IPS reduserer ikke pensjonsopptjening i Folketrygden. 
  • Medlemmer i NBS får redusert forvaltningskostnader i Gjensidige.
  • For å få skattefordel for 2017 må du betale før midnatt torsdag 28. desember (hos Gjensidige)

Individuell pensjonssparing - IPS - Nye regler fra 2017 v/ Svein Løken - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as